1.2.10

EDUCACIÓ PÚBLICA PER A TOTHOM?

Aquesta màxima que sempre hem defensat els socialistes, sembla que a Sant Quirze els regidors i regidores d'ERC no "están por la labor". En la moció que van presentar al Ple de gener, el passat dijous, la seva proposta era incloure en les bases i paràmetres de puntuació per l'accés de nens i nenes al servei públic d'escola bressol, la renda dels tutors, basant-se en la situació de crisi econòmica.
Quan un partit polític fa una proposta d'aquest tipus i més, un partit suposadament de tendències d'esquerres, hauria d'analitzar rigorosament els perjudicis i la discriminació per les persones que pot comportar aplicar una mesura com aquesta, m'explicaré:
- El dret a l'educació és un dret fonamental reconegut a l'art.27 de la Constitución española així com a l'art. 21 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que recull el dret que tenen totes les persones a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat.

Els socialistes entenem que el dret a l'educació té caràcter universal, és un bé públic i com a tal s'ha de preservar. Al igual que la sanitat, les pensions o els serveis socials, les administracions públiques tenim el deure de garantir i vetllar perque tothom tingui accés, i no es pot limitar en funció de la renda econòmica de les persones.

Per altra banda, els criteris generals d'admissió de l'alumnat a les escoles bressol venen determinats per norma, en concret per la Resolució del Departament d'Educació de la Generalitat 553/2009, de 2 de març, on ja es contemplen les situacions econòmiques més desfavorides quan el pare o la mare, tutor o tutora siguin beneficiaris de la renda mínima d'inserció.

En temps de crisi econòmica, els poders públics hem de garantir els ajuts econòmics a les famílies amb més dificultats, amb diferents vies d'accés: els ajuts propis de l'Ajuntament de Sant Quirze que es concedeixen tant desde la regidoria d'educació com des de serveis socials, com els ajuts econòmics de la Generalitat, dels quals s'han tramitat 21 sol·licituds al nostre poble per aquest curs.

Els socialistes ens reiterem en el nostre compromís d'accés universal a l'educació, i per aconseguir-lo estem treballant des de la Regidoria d'Educació, gestionada pel nostre company i Primer Tinent d'Alcaldia, Antoni Rebolleda, en l'increment del nombre de places escolars, amb la creació de dues noves escoles bressol públiques, una d'elles a Les Fonts, abans de la finalització d'aquest mandat.

En aquesta línia estem treballant i continuarem treballant.